decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

การดื่มเครื่องดื่มอาหารหลายในชีวิตประจำวัน

ในกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน การดื่มเครื่องดื่มอาหารหลายในชีวิตประจำวันมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของการมีโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ถูกปิดกั้นหลอดเลือดแดงขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามการวิจัยที่ตีพิมพ์ในโรคหลอดเลือดสมอง ในการศึกษาแรกที่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานเทียม

และความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเฉพาะในกลุ่มสตรีวัยหมดระดูที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูง ในขณะที่การศึกษานี้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มลดความอ้วนและโรคหลอดเลือดสมอง แต่ก็ไม่ได้พิสูจน์สาเหตุและผลกระทบเนื่องจากเป็นการศึกษาเชิงสังเกตบนพื้นฐานของข้อมูลที่รายงานด้วยตนเองเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มลดน้ำหนัก เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่บริโภคเครื่องดื่มลดน้ำหนักน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้งหรือไม่เลยผู้หญิงที่บริโภคเครื่องดื่มที่ให้ความหวานเทียมอย่างน้อยสองครั้งต่อวัน

loading
×