decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

ความหลากหลายของการสร้างบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

การใช้เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนตราสินค้าหรือการเริ่มต้นใหม่ของผลิตภัณฑ์การสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมกรณีล่าสุดเป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยเนื่องจากอาการไม่เชิญชมการจัดปอดบวมการตอบสนองทั่วไปต่อการบาดเจ็บของปอดที่เกิดจากการแพร่กระจายของไฟโบรบลาสต์และการสะสมของคอลลาเจนผลการตรวจ CT ทั่วไปในระดับทวิภาคีการรวมหรือทั้งสองอย่างในการกระจายรอบ

โรคปอดบวมถึงแม้ว่าเนื้อหาพื้นฐานของสารแต่งกลิ่น ENDS นั้นเป็นน้ำผลไม้ส่วนประกอบที่เป็นตัวแทนเช่นกลีเซอรีนอาจผลิตในรูปแบบของฟอสโฟไลปิด อย่างไรก็ตามการลดทอนของไขมันด้วยตาเปล่าภายในการรวมตัวไม่ปรากฏในทุกกรณีดังนั้นการปรากฏตัวของ macrophages ของ lipid-laden macrophages บน BAL หรือปฏิกิริยาร่างกายต่างประเทศรอบ ๆ lipid ที่ histology สามารถยืนยันการวินิจฉัย

loading
×